Email: info@ulundi.gov.za
Tel: +27(0) 35 874 5100
Emergency: 087 283 3601